ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Обществени поръчки чрез директно възлагане

Обществени поръчки чрез директно възлагане за 2022 година
Покана за Предоставяне на оферти за хардуерно и софтуерно обслужване на  компютърни мрежи и системи в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“  ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Предложение за изпълнение на поръчка

Ценово предложение

Покана за Предоставяне на фиксирани обществени далекосъобщителни  телефонни услуги и осигуряване на достъп до интернет в СБАЛ по детски  болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Доставка и поддръжка на виртуална телефонна централа и телефонни апарати в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена  поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:
Услуга по предоставяне на печатащи устройства под наем за нуждите на  СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

Натоварване и извозване на отпадъци от района на СБАЛ по детски болести  „Проф. Иван Митев“ ЕАД с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Натоварване и извозване битов отпадък в метален  контейнер с обем 4 м3
Обособена позиция 2: Изземване, транспортиране, предварително третиране  и обезвреждане на опасни болнични отпадъци
Налични са следните файлове:

Покана

Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – Проф. Иван Митев“ ЕАД.
Удължен срок за подаване на оферти до 31.10.2022 г.
Налични са следните файлове:

Покана

Ценово предложение

Автоматизация и модернизация на резервното електрическо захранване на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

Доставка на медицински газове газообразен медицински кислород, течен кислород и азотен оксид в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

Покана за предоставяне на оферта за доставка на държачи за шина на  аспирационни станции Draeger и концентратор на кислород
Допълнителна информация
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение ОП1

Техническо предложение ОП2

Ценово предложение ОП1

Ценово предложение ОП2

Извършване контрол на качеството на ренгеновата диагностична апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД съгласно Наредба № 2 от 05.02.2018 г. на МЗ за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
Допълнителна информация
Срокът за подаване на оферти се удължава до 29.07.2022 г.
Налични са следните файлове:

Образци на документи

Покана

Доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно  техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в  СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Допълнителна информация
Налични са следните файлове:

Покана

Техническо предложение

Ценово предложение

Доставка на полиетиленови пликове и чували за нуждите на СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев” ЕАД

Допълнителна информация
Налични са следните файлове:
Проектиране, подготовка и внасяне на документи за издаване на разрешително за строеж за обособяване на Спешна помощ с интензивно отделение и чиста стая за COVID-19 чрез преработване на партера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 03-05-2022

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци
 • Дата на публикуване: 03-05-2022

Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци (1.6MB), от 03-05-2022
 • Техническо и ценово предложение – образец (23.4KB), от 03-05-2022
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за контрол на достъпа – електромеханична бърза паркинг бариера
 • Дата на публикуване: 29-03-2022

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за контрол на достъпа – електромеханична бърза паркинг бариера

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
Извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 22-03-2022

Извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
Автоматизация и модернизация на резервното електрическо захранване на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 14-03-2022

Срокът за подаване на оферти се удължава до 28.03.2022 г.

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана: Автоматизация и модернизация на резервното електрическо захранване на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (624.1KB), от 14-03-2022
Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на достъпа
 • Дата на публикуване: 10-03-2022

Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на достъпа

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на достъпа (164.6KB), от 10-03-2022
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 16-02-2022

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни за нуждите на СБАЛ по детски болести (2.1MB), от 16-02-2022
 • Образци на техническо и ценово предложение (26.6KB), от 16-02-2022
 
Хардуерно и софтуерно обслужване на компютърни мрежи и системи в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 18-01-2022

 

Обществени поръчки чрез директно възлагане за 2021 година
Изграждане на система за видеонаблюдение и видеосистема за бариера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 17-12-2021

Изграждане на система за видеонаблюдение и видеосистема за бариера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана (1.1MB), от 17-12-2021
 • Приложения – техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение (47.1KB), от 17-12-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение. – прекратена
 • Дата на публикуване: 01-12-2021

ПОРАДИ ПРОМЯНА В НЕОБХОДИМИТЕ СМР събирането на оберти с настоящата покана се прекратява!

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана (7MB), от 01-12-2021
 • Техническа спецификация (38.1KB), от 01-12-2021
 • Техническо предложение (26.9KB), от 01-12-2021
 • Ценово предложение (23KB), от 01-12-2021
 • Ценово приложение по „ПРИМЕРНИТЕ ВИДОВЕ СМР“ (20.9KB), от 01-12-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на хляб за пациенти и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – удължен срок
 • Дата на публикуване: 26-11-2021

ВАЖНО: СРОКЪТ за подаване на оферти по ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на хляб за пациенти и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД се удължава до 23.12.2021г.

 
Покана за извършване на дезинсекция и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 23-11-2021

Извършване на дезинсекция и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Натоварване и извозване на отпадъци от района на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД с три обособени позиции
 • Дата на публикуване: 16-11-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Натоварване и извозване на отпадъци от района на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Натоварване и извозване битов отпадък в метален контейнер с обем 4 м3 Обособена позиция 2: Изземване, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци Обособена позиция 3: Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци
Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • (466KB), от 16-11-2021
Закупуване на персонални компютри за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД в съответствие с приложената техническа спецификация
 • Дата на публикуване: 09-11-2021
Закупуване на персонални компютри за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД в съответствие с приложената техническа спецификация
Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Поставяне на нови врати в Ковид сектор в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 05-11-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Поставяне на нови врати в Ковид сектор в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (656.2KB), от 05-11-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД
 • Дата на публикуване: 22-10-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД

 
ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД – прекратена
 • Дата на публикуване: 12-10-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД – процедурата се прекратява

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана за избор на одитор (1.1MB), от 12-10-2021
 • Ценова оферта (41.5KB), от 12-10-2021
Покана за предоставяне на оферта за: Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на работното време
 • Дата на публикуване: 07-10-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 • Покана (552.3KB), от 07-10-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове за разширяване на изградената инсталация в Отделението по пулмология и в Отделението по Хемодиализа на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, поради необходимост от лечение на пациенти с коронавирус Covid-19
 • Дата на публикуване: 28-09-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД по обособени позиции 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106
 • Дата на публикуване: 21-09-2021

Част от процедура Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД 00870-2021-0007 https://app.eop.bg/today/156444

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове за разширяване на изградената инсталация в Отделението по пулмология и в Отделението по Хемодиализа на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, поради необходимост от лечение на пациенти с коронавирус Covid-19
 • Дата на публикуване: 20-08-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, в съответствие с приложената техническа спецификация

 • Дата на публикуване: 20-08-2021

 

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
 • Дата на публикуване: 23-07-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – процедурна лампа, преносима, в съответствие с приложената техническа спецификация

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
 
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
 • Дата на публикуване: 05-07-2021

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на медицински газове – газообразен медицински кислород, течен кислород и азотен оксид в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Допълнителна информация

Налични са следните файлове:
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
 • Дата на публикуване: 02-07-2021
ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – Детска носилка – процедурна маса, Лежаща количка, Реанимационна шкаф количка, Процедурна лампа /преносима/, Болнично легло за новородени в съответствие с приложената техническа спецификация
Допълнителна информация

Налични са следните файлове: