ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве
В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2021-2023г/ в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД продължава да  функционира Здравно-консултативен център (ЗКЦ) за майчино и детско здраве. Центърът има сключен договор с Министерството на здравеопазването.
Дейностите, които се извършват в Центъра са: 
 • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания. 
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
 • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца на място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.
В Здравно-консултативния център, освен координатора, работят психолог и социален работник. При необходимост се организират и извършват консултации и с други специалисти от болницата.
 Психологът осъществява консултации на деца с увреждания и хронични заболявания и на техните семейства, на родители на недоносени деца, хоспитализирани в лечебното заведение. На всяко дете с увреждане, хронично заболяване, недоносено дете, хоспитализирано в болницата, се осигурява минимално по една консултация. Проведената консултация и констатации на психолога се предоставят на пациента, обсъждат се с лекуващия лекар и се прилагат към ИЗ на пациента.  При необходимост се ангажират допълнителни специалисти /УНГ, ортопеди, физиотерапевти, психиатри и др./.
Освен по време на хоспитализация, насочването на пациенти към ЗКЦ се осъществява от личния лекар детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ от обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините, поради които насочва пациента към ЗКЦ. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към Центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием.
Консултациите се организират по предварително изготвен от Координатора график и се осъществяват от лекари-специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена  от специалистите  в  лечебното  заведение  необходимост от провеждане на консултация в домашни условия. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от Координатора график с транспорт на лечебното заведение.
При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвани или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център:
 • Информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности/прегледи, изследвания, консултации в конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности;
 • При съгласие на пациента/неговите законни представители, ЗКЦ организира насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве Специализирани комисии.
За всяка консултация в Центъра се попълва Карта за осъществена консултация, в която се документират демографски и лечебни данни, изследвания, дейности и препоръки за поведение, подписани от съответните медицински специалисти, извършили консултациите. Картата се съхранява в лечебното заведение и се подписва от родителя/настойника, на когото се предоставя копие.
В СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД за 2022г. са разкрити следните специализирани експертни комисии:
 • Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с диабет, в състав:
Председател: доц. д-р Радка Савова Христова  
 Секретар: Екатерина Димитрова-Янева
 Членове: д-р Наташа Янева
                          д-р Десислава Йорданова   
                          Десислава Симеонова
 Резервни членове: доц. д-р Маргарита Аршинкова
 Психолог: Рая Стефанова Венциславова   
     
 • Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени хематологични заболявания, в състав:
Председател : д-р Камелия Бачовска
Секретар:  т.м.с. Мария Бончева
Членове: д-р Маргарита Ганева
    доц. д-р Анна Тончева Димитрова   
    Десислава Симеонова
Резервни членове:  проф. д-р Владимир Попниколов
Психолог: Румянка Милушева Величкова   
 
 • Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на недоносени деца, в състав:
Председател:  доц. д-р Ралица Георгиева  
 Секретар:  ст. м.с. Стефка Александрова
 Членове:  д-р Елена Николова
                           Десислава Симеонова
 Резервни членове: д-р Илия Мангъров
                                                   д-р Петя Павлова
 Психолог: Румянка Милушева Величкова        
 
 • Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени неврологични заболявания, в състав:
Председател: доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла
Секретар:  ст.м.с.  Антоанета Василева
Членове: проф. д-р Иван Литвиненко
                         д-р Геновева Тачева
                        Десислава Симеонова   
Резервни членове:  д-р Димитър Стаматов
                                                   д-р Мария Божидарова
Психолог: Румянка Милушева Величкова   
 
 • Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с вродени сърдечни малформации, в състав:
Председател: проф. д-р Маргарита Цонзарова
Секретар: м.с.  Сашка Петрова
Членове:  проф. д-р Анна Кънева
                          д-р Кипарисия  Ненова
Резервни членове:  доц. д-р Анна Тончева Димитрова
Психолог: Мила Маркова
 
 
Центърът за майчино и детско здраве се намира в административната сграда на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София и работи всеки делничен ден от 8,00 до 16.30 ч.
За контакт: 
бул. „Иван Ев. Гешов“ № 11
1606, гр. София
тел.: 02/8154 355;
е-mail: mdconsult@pediatrichospital.bg
 
 • Kоординатор: Данаил Димов
тел.: 02/8154 274
Работно време: понеделник – петък от 8.00 – 16.30 ч.
 
 • Психолог: Румянка Милушева
тел.: 0887461312
Работно време: понеделник – петък от 8.00 – 16.30 ч.
 
 • Социален работник: Мария Симеонова
тел.: 02/8154 355
Работно време: понеделник – петък от 8.00 – 16.30 ч.