ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Клиника по неврология

Клиниката по детска неврология е единствена за цялата страна специализирана и обслужваща деца с неврологични заболявания от 0 до 18 год. възраст. В нея се хоспитализират деца от цялата страна, с неврологични диагнози, включени в клинични пътеки: 12, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 82, 83. Разполагаме с възможности – апаратура и кадрови потенциал за осъществяване на целият набор от високоспециализирани изследвания като ЕЕГ, ЕМГ, ЕП.  

През последните години в клиниката се осъществяват нови за страната високоспециализирани, процедури за лечение на редки болести като: интрацеребровентрикуларно ензим-заместващо лечение на две деца с невронална цероидлипофусциноза, лечение на деца със Спинална мускулна атрофия чрез интратеклано приложение на Nusinersen, лечение с ензим-заместваща терапия на най-малкото за нашата страна дете с болест на Pompe. Клиниката е част от Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания, съвместно с колегите от неврологична клиника на Александровска болница и УМБАЛНП“ Св. Наум“.              

Основната цел в нашата работа е осигуряване на качествена диагностично – лечебна, профилактична и учебна дейност по проблемите на детската неврология в рамките на клиниката.

В клиниката се осъществяват следните дейности:

І. Лечебно – диагностична, която включва:

1. Спешен и планов прием на болни от гр. София и цялата страна, нуждаещи се от специализирана детска неврологична помощ, осигурена от специалисти по детска неврология.

2. Консултации на амбулаторно болни и такива след лечение по клинични пътеки – извършва се в консултативен кабинет на ДКБ.

ІІ. Учебна. Клиниката е база за специализация по:

– детски болести

– детска неврология

– база за обучение на студенти по медицина и дентална медицина, стажант-лекари, СДО по обща и спешна медицина

ІІІ. Научна – редовно участие с доклади и съобщения на педиатрични и неврологични форуми у нас и в чужбина. Участие в клинични проучвания у нас и международни – мултицентрови.

ІV. Социална – сътрудничество със социалните служби, Агенцията за закрила на детето, неправителствени организации, домовете за медико – социални грижи и др.

 

Клиниката по детска неврология разполага с 10 легла. Структурата на клиниката е изпълнила изискванията за ІІІ-то ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по педиатрия.